Onderverdeling van de dekkingswaarden

De IBP-rapportering zal vanaf het boekjaar 2014 een aantal veranderingen ondergaan.

Een van die wijzigingen slaat op de onderverdeling van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen en de activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmargegrondig.

Deze wijziging streeft een drievoudig oogmerk na:

 • Vooreerst wenst de FSMA een nog beter inzicht te krijgen in de beleggingen van IBP’s en de daarmee verbonden risico’s;
 • De nieuwe indeling wil ook een aantal onduidelijkheden wegwerken met het oog op een meer uniforme en dus vergelijkbare rapportering;
 • Ten slotte beoogt de nieuwe indeling om beter te kunnen antwoorden op vragen naar informatie van instanties zoals Eiopa en de OESO.

Gelieve als bijlage de nieuwe samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen te vinden. De inhoud van de samenvattende staat van de activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge is dezelfde.

Dekkingswaarden_van_de_technische_voorzieningen

Circulaire FSMA_2014_14 van 15/12/2014 betreffende de jaarrekening

Gelieve in bijlage de Circulaire FSMA_2014_14 van 15 december 2014 betreffende de jaarrekening van de Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening te vinden. Deze circulaire vervangt circulaire CBFA_2008_15 van 1 juli 2008. Net zoals de vorige circulaire verschaft zij meer duidelijkheid over een aantal bepalingen inzake de jaarrekening van de IBP’s. Ze beoogt op deze wijze het opstellen van de jaarrekening te vergemakkelijken en de transparantie van de rapportering te verbeteren.

De circulaire treedt onmiddellijk in werking en zal dus gelden voor de jaarrekening over het boekjaar 2014.

circulaire_jaarrekening_IBPs

Circulaire FSMA 2014

De Circulaire FSMA_2014_01 betreffende de mededeling van de jaarrekening, statistieken en erbij te voegen documenten voor het boekjaar 2013: fsma_2014_01 De bijlagen:

 1. Activa die als tegenwaarde dienen van de solvabiliteitsmarge: fsma_2014_01-1
 2. Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen op 31/12/2013: fsma_2014_01-2
 3. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen op 31/12/2013: fsma_2014_01-3
 4. Uitsplitsing van de technische voorzieningen: fsma_2014_01-4
 5. Financiering: fsma_2014_01-5
 6. Prestaties uitgesplitst naar hun aard: fsma_2014_01-6
 7. Aantal aangeslotenen: fsma_2014_01-7
 8. Financiële toestand: fsma_2014_01-8
 9. P 40-rapportering:fsma_2014_01-9
 10. Opvolging herstel- en saneringsmaatregelen: fsma_2014_01-10

FSMA publiceert FAQ’s over verzekeraar in vereffening

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft op haar website een lijst met vaak gestelde vragen (FAQ’s) gepubliceerd over de gevolgen van de vereffening van Apra Leven voor alle mogelijke betrokkenen bij verzekeringscontracten van de tweede pensioenpijler, beheerd door Apra Leven.

Apra Leven is een verzekeringsonderneming waarvan de vergunning op 4 maart 2011 werd ingetrokken en die in vereffening werd gesteld. De FSMA is belast met het toezicht op de naleving van de sociale wetgeving voor de tweede pensioenpijler, en volgt dan ook op wat er bij de vereffening van Apra Leven gebeurt met de aanvullende pensioenregelingen. Het gaat om de groepsverzekeringen voor werknemers en het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.

De FAQ’s willen de meest voorkomende vragen beantwoorden in verband met aanvullende pensioenen bij Apra Leven. Ze hebben betrekking op de vereffening van Apra Leven en de wetgeving op de aanvullende pensioenen. Ze bieden antwoorden voor zowel personen die aangesloten zijn bij een groepsverzekering beheerd door Apra Leven, als voor werkgevers die bij Apra Leven een groepsverzekering afgesloten hebben.

faq_apra