Vaststelling van het actuele financieringsniveau van de verworven reserves en van de waarborg

Op grond van de WAP dienen de pensioeninstellingen op de jaarlijkse pensioenfiche het actuele financieringsniveau van de verworven reserves en van de rendementswaarborg van de WAP te vermelden. Deze circulaire beschrijft de verwachtingen van de CBFA omtrent de toepassing van deze informatieverplichting.

In het geval van een overfunding volstaat het dat de pensioenfiche melding maakt van « volledig gefinancierd ».

Circulaire CBFA_2008_25 dd. 10 december 2008

Toelaatbaarheid van medische onderzoeken in het kader van een onthaalstructuur

De vraag rees hoe de reglementering inzake medische onderzoeken zich verhoudt ten aanzien van onthaalstructuren. Meer bepaald is de vraag of bij de overgang naar een onthaalstructuur een medisch onderzoek kan worden opgelegd en zo ja, welke gevolgen daaraan verbonden mogen worden. De WAP heeft deze materie niet uitputtend geregeld.

Continue reading « Toelaatbaarheid van medische onderzoeken in het kader van een onthaalstructuur »

Conformiteit van bonusplannen met de WAP

Een bonusplan is een type pensioenstelsel waarbij de betaling van de premie en/of de omvang ervan worden gekoppeld aan het bedrijfsresultaat. De vraag rees of dergelijke plannen wel in overeenstemming zijn met de wet op aanvullende pensioenen, meer bepaald met artikel 14, §3, 2° dat een verbod instelt om de toekenning van een pensioentoezegging afhankelijk te maken van een bijkomende beslissing van de inrichter of de pensioeninstelling en met artikel 23, dat verbiedt dat pensioenreglementen op dusdanige wijze worden omschreven dat de verplichting om uiterlijk na één jaar aansluiting verworven reserves toe te kennen wordt omzeild.

Continue reading « Conformiteit van bonusplannen met de WAP »

Afkoop reserves

Een andere vraag heeft betrekking op het recht van de aangeslotene om zijn reserves af te kopen of zijn prestaties te verkrijgen vanaf de leeftijd van 60 jaar. De tekst van artikel 27, § 1 WAP zou kunnen laten vermoeden dat al wie de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt zijn aanvullend pensioen kan opvragen, zelfs als de eindleeftijd van het stelsel bijvoorbeeld 65 jaar is. Een aangeslotene kan echter enkel van dat recht gebruik maken wanneer het expliciet in het reglement is opgenomen.

Bron: CBFA, Verslag directiecomité 2004, p. 143