De Kamer: Vraag nr. 153 – Groepsverzekeringen

Vraag nr. 153 van de heer volksvertegenwoordiger Peter Logghe van 24 april 2014 (N.) aan de viceeersteminister en minister van Pensioenen, over « Groepsverzekeringen. »

Voor het eerst zijn er in België meer mensen aangesloten bij een pensioenverzekering van hun werkgever (de zogenaamde tweede pijler) dan bij het individuele pensioensparen. Steeds meer mensen hebben door dat het wettelijk pensioen absoluut niet zal volstaan om een behoorlijk levensniveau te halen. En juist op dat eigenste moment denkt u erover na om de leeftijd waarop het aanvullend pensioen kan worden opgenomen, te verhogen van 60 naar 62 jaar. Ik heb hierover en over de toekomst van de tweede pensioenpijler enkele vragen.

vraag_153_groepsverzekering 

Commissie daagt België voor EU-Hof wegens discriminerende behandeling van pensioenspaarbijdragen

De Europese Commissie heeft vandaag België voor het Hof van Justitie van de EU gedaagd omdat het land uitsluitend belastingvermindering wegens pensioensparen toestaat voor betalingen aan Belgische instellingen of, in het geval van collectief pensioensparen, wanneer het geld in Belgische fondsen wordt geïnvesteerd. De Commissie is van mening dat deze bepalingen indruisen tegen de EU-regels inzake het vrij verrichten van diensten en het vrije verkeer van kapitaal die zijn neergelegd in de artikelen 56 en 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De Commissie had België in maart 2010 al een met redenen omkleed advies toegezonden (IP/10/300). Omdat België zich niet tijdig aan de EU-wetgeving heeft geconformeerd, heeft de Commissie vandaag besloten om de zaak voor het Hof van Justitie van de EU te brengen.

Volgens de Belgische wet op de inkomstenbelasting komen betalingen voor individuele pensioenspaarrekeningen, collectieve pensioenspaarrekeningen en spaarverzekeringen slechts in aanmerking voor belastingvermindering als zij in België zijn gedaan. De Belgische autoriteiten betogen dat deze beperking nodig is om de zekerheid van de pensioenspaarbeleggingen te garanderen.

De Commissie is van mening dat deze beperking te ver gaat en discriminerend is. De EUwetgeving betreffende de wederzijdse bijstand en het levensverzekeringsbedrijf zou voldoende garanties moeten bieden dat de spaarbeleggingen van Belgen, of het nu in binnenlandse dan wel in buitenlandse fondsen is, even goed zijn beschermd. De Belgische wetgeving weerhoudt Belgische belastingplichtigen ervan om deel te nemen in pensioenfondsen in andere lidstaten en druist in tegen de fundamentele EU-beginselen inzake het vrij verrichten van diensten en het vrije verkeer van kapitaal.

Voor de persmededelingen over inbreukprocedures op het gebied van belastingen en douane: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Voor de laatste algemene informatie over inbreukmaatregelen tegen lidstaten: http://ec.europa.eu/community_law/index_nl.htm

Voor informatie over de inbreukprocedures van de EU: MEMO/10/605

Bron: Europa Top