Pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de zeevisserij

De uitzendkrachten die in de sector voor de zeevisserij zijn tewerkgesteld hebben vanaf 1 juli 2008 een aanvullend pensioen. De bijdrage wordt vastgesteld op 0,76% van het brutoloon aan 100%.

KB van 16/12/2008 mbt de CAO van 18/06/2008 gesloten in het PC voor de uitzendarbeid betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de zeevisserij

Pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de landbouw

De uitzendkrachten die in de sector voor de landbouw zijn tewerkgesteld hebben vanaf 1 april 2008 een aanvullend pensioen. De bijdrage wordt vastgesteld op 0,66% van het brutoloon aan 100%.

KB van 10/12/2008 mbt de CAO van 18/03/2008 gesloten in het PC voor de uitzendarbeid betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de landbouw

Oprichting FBZ “Sociaal Fonds 329.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler”

De CAO van 14/04/2008 richt een fonds voor bestaanszekerheid op met de naam « Sociaal Fonds 329.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler ».

Dit fonds heeft als doel:

  • het ontvangen, beheren en twijzen van de door de RSZ geïnde bijdragen;
  • de toewijzing van de financiële middelen voor de financiering van een intersectorale tweede pensioenpijler van de Vlaamse non-profit/social profitsector;
  • de organisatie en voorbereiding van een aanvullend pensioen dat in werking treedt in 2010.

KB van 10/12/2008 mbt de oprichting van een FBZ « Sociaal Fonds 329.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler »

Statutenwijziging van de FBZ « Aanvullende Pensioenkas » in het PC voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

De CAO van 22 november 2007 wijzigt de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid « Aanvullende Pensioenkas » gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf.

KB van 13/11/2008 mbt de CAO van 22/11/2007 gesloten in het PC voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf

Vaststelling van de opting-out voorwaarden in de voedingssector

De CAO van 9 april 2008 definieert de opting-out voorwaarden om uitgesloten te worden van deelname aan het sectorplan in de voedingssector.

Het aanvullend pensioen moet immers « evenwaardig » zijn volgens de wet. Deze CAO bepaalt wat hieronder dient verstaan te worden.

KB van 24/10/2008 mbt de CAO van 9/04/2008 gesloten in het PC voor de voedingsnijverheid tot vaststelling van de voorwaarden voor uitsluiting

Sectorplan voor de autocars

Vanaf 1 januari 2008 zullen de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer (zeg maar de autocars) genieten van een sectoraal pensioenplan.

Het pensioenplan voorziet in een jaarpremie van € 100 (exclusief taksen) en wordt beheerd door Fortis Insurance Belgium.

Aan het pensioenplan is eveneens een solidariteitsluik gekoppeld.

KB van 16/12/2008 mbt de CAO van 25/06/2008 gesloten in het PC voor het vervoer en de logistiek

KB van 11/01/2009 mbt de CAO van 25/06/2008 gesloten in het PC voor het vervoer en de logistiek

Oprichting FBZ “Sociaal Fonds 311 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler”

De CAO van 7/04/2008 richt een fonds voor bestaanszekerheid op met de naam “Sociaal Fonds 311 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler”.

Dit fonds heeft als doel:

  • het ontvangen, beheren en twijzen van de door de RSZ geïnde bijdragen;
  • de toewijzing van de financiële middelen voor de financiering van een intersectorale tweede pensioenpijler van de Vlaamse non-profit/social profitsector;
  • de organisatie en voorbereiding van een aanvullend pensioen dat in werking treedt in 2010.

KB van 28/09/2008 tot oprichting van een FBZ “Sociaal Fonds 311 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler”

Gelijke behandeling van vrouwen en mannen – CAO nr. 25

Op 9 juli 2008 hebben de sociale partners CAO nr. 25 goedgekeurd.  Deze CAO bespreekt de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers.

In de CAO wordt ook verwezen naar de beginselen van discriminatie in aanvullende pensioenen. Enkel verschillen op basis van de respectieve levensverwachting van mannen en vrouwen zijn toegelaten.

In een plan van het type vaste bijdragen (defined contributions) mogen de bijdragen niet verschillend zijn voor vrouwen en mannen.

Ook in een defined benefit plan mogen de persoonlijke bijdragen niet verschillend zijn. Een dergelijke discriminatie komt in de praktijk weleens voor: bijvoorbeeld als het plan voorziet dat de werknemer 1/3 van de totale kost voor zich dient te nemen. Een dergelijke formule leidt dus tot een discriminatie.

CAO 25ter van 9 juli 2008