Mededeling van de jaarrekening, statistieken en erbij te voegen documenten voor het boekjaar 2016

Sinds vorig jaar is de FSMA afgestapt van de vaste rapporteringsdatum op 30 april. Sedertdien moeten de IBP’s de volledige FiMIS-rapportering overmaken ten laatste drie weken vóór de algemene vergadering waarop de jaarrekening zal worden goedgekeurd. Indien de algemene vergadering nog wijzigingen aanbrengt aan het ontwerp van jaarrekening, kunnen deze wijzigingen in de rapportering worden doorgevoerd tot 30 juni. De IBP’s worden gevraagd de datum van deze algemene vergadering uiterlijk tegen 28 februari 2017 per e-mail te bevestigen op het adres pensions@fsma.be.

De FSMA verzoekt de IBP’s niet alleen haar de rapporteringsstaten binnen de gestelde termijnen toe te sturen, maar haar ook onmiddellijk in kennis te stellen van belangrijke feiten die zich tijdens het boekjaar voordoen en die een impact hebben op de werking van de IBP.

In dit kader wenst de FSMA nogmaals de nadruk te leggen op de aanhoudend lage rentevoeten en de impact hiervan op het verwacht rendement van de beleggingsportefeuille van de IBP. De FSMA verwacht dat de IBP deze impact inschat en zich een oordeel vormt over het nog gepast karakter van de actualisatievoet voor de berekening van de technische voorzieningen.

Indien de daling van het verwachte rendement niet gepaard gaat met een evenredige daling van de actualisatievoet gebruikt voor de berekening van de langetermijn technische voorzieningen, kan dit mogelijks een vertekend beeld geven van de daadwerkelijke dekkingsgraad van de verplichtingen en kan een onderliggend financieringstekort worden miskend.

Voor situaties waarbij de marktrente een rechtstreekse impact heeft op het niveau van de technische voorzieningen, voornamelijk in het geval van de korte termijn voorzieningen, worden de instellingen gevraagd bijzonder aandachtig te zijn voor de onmiddellijke impact op de dekkingsgraad bij een verlaging van de marktrente. In geval er zich een tekort voordoet, verwacht de FSMA dat de instellingen tijdig en proactief de nodige herstel- of saneringsmaatregelen treffen en hiervoor niet de afsluiting van het boekjaar af te wachten.

fsma_2017_01