Belcotax-on-web inkomsten 2017

Brochure en XSD-bestand
De brochure en het bestand Belcotax-XSD voor de inkomsten 2017 zijn beschikbaar op de website van Belcotax-on-web .
Paragraaf 1.2 van de brochure vermeldt de wijzigingen in de fiches 281.
Paragraaf 1.5 behandelt verschillende aandachtspunten. Neem daarvan aandachtig kennis om te vermijden dat uw bestanden worden verworpen.
Validatiemodule
De validatiemodule van de XML-bestanden zal beschikbaar zijn in de week van 15 januari 2018 en zal worden aangekondigd op de website van Belcotax-on-web .
Openstelling van de toepassing
De werkelijke openstelling van de toepassing voor de inkomsten van 2017 zal begin februari 2018 worden aangekondigd op de website van Belcotax-on-web .
Indieningstermijn voor de fiches en de attesten
De fiches 281.10 tot 281.40 en de attesten 281.60, 281.61, 281.62, 281.71 (giften) moeten voor 1 maart 2018 naar ons worden gestuurd.

Belastingen op winstdeelname in een pensioenfonds

De winstdeelnemingen die worden toegekend in het kader van een pensioentoezegging die wordt beheerd in het kader van een afzonderlijk vermogen van een instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen zijn onderworpen aan de jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen zoals bepaald in art. 183bis e.v. WDRT en vrijgesteld van inkomstenbelastingen in hoofde van de begunstigden op grond van en onder de voorwaarden art. 40, WIB 92. De overdracht van de pensioentoezeggingen die thans beheerd worden in de vorm van groepsverzekeringen aan de Organismen voor de Financiering van Pensioenen worden niet beschouwd als een (belastbare) betaling of toekenning overeenkomstig art. 364ter, WIB 92.

2012.154

Nieuwe brochure Belcotax on Web 2014

Sinds 2006 heeft de FOD Financiën het systeem “Belcotax on web” opgestart.
Vanaf 1 januari 2009 is in toepassing van het Koninklijk Besluit van 3 juni 2007 (Belgisch Staatsblad van 14/06/2007) het gebruik van Belcotax on web verplicht geworden voor alle werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten voor alle types fiches 281.10 tot en met 281.30 en de fiches 281.50.
Zoals elk jaar houdt deze brochure rekening met de wijzigingen aan de inkomstenfiches volgens de fiscale wetgeving. De voornaamste wijzigingen voor het inkomstenjaar 2014 zijn vermeld in punt 1.2. De wijzigingen ten opzichte van de brochure Belcotax inkomsten 2013 worden aangegeven in het rood.

Circulaire nr. Ci.RH.332/621.312 (AAFisc Nr. 13/2013) dd. 23.04.2013

De FOD Financiën publiceert een nuttig overzicht van het taxatiestelsel dat van toepassing is op aanvullende pensioenen van werknemers, bedrijfsleiders en zelfstandigen. De maatregelen van de Programmawet van 22 juni 2012 (sancties, invoering van een afzonderlijke aanslag enz.) zijn erin verwerkt.

Circulaire nr. Ci.RH.332/621.312 (AAFisc Nr. 13/2013) dd. 23.04.2013

Schematisch overzicht van het taxatiestelsel dat van toepassing is op aanvullende pensioenen van werknemers, bedrijfsleiders en zelfstandigen

Onderhavige circulaire beoogt door middel van de als bijlage toegevoegde schema’s een bondig overzicht te geven van het taxatiestelsel dat van toepassing is op aanvullende pensioenen van werknemers, bedrijfsleiders en zelfstandigen.

De als bijlage toegevoegde schema’s behandelen:

 • de fiscale behandeling van de bijdragen van aanvullende pensioenen van werknemers en bedrijfsleiders (schema I, A);
 • de belastbare basis van de uitkeringen van aanvullende pensioenen van werknemers en bedrijfsleiders (schema I, B);
 • het belastingstelsel van de uitkeringen van aanvullende pensioenen van werknemers en bedrijfsleiders (schema I, C);
  • kapitalen en afkoopwaarden uit:
   • collectieve aanvullende pensioentoezeggingen;
    • en individuele pensioentoezeggingen aan werknemers, waar bij de werkgever tijdens de looptijd van de pensioentoezegging een collectieve pensioentoezegging voor werknemers bestaat;
    • en individuele pensioentoezeggingen aan bedrijfsleiders, waarbij de bedrijfsleider gedurende de looptijd van die individuele pensioentoezegging bezoldigingen heeft gekregen die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 195, § 1, tweede lid, WIB 92 (schema I, C.1);
   • individuele aanvullende pensioentoezeggingen aan werknemers, waar bij de werkgever gedurende de looptijd van de pensioentoezegging geen collectieve pensioentoezegging voor de werknemers bestaat;
    • en individuele aanvullende pensioentoezeggingen aan bedrijfsleiders, waarbij de bedrijfsleider gedurende de looptijd van die individuele pensioentoezegging tijdens geen enkel belastbaar tijdperk regelmatig bezoldigd is (schema I, C.2);
   • kapitalen en afkoopwaarden (externe pensioenopbouw): uitkeringen tot 31 december 2009 (schema I, C.3);
   • interne pensioenopbouw: gratis kapitalen geldend als pensioen (schema I, C.4);
 • aanvullende pensioenen zelfstandigen:
  • de fiscale behandeling van de bijdragen (schema II, A);
  • de fiscale behandeling van de uitkeringen die belastbaar zijn als pensioen (schema II, B).

Voormelde schema’s werden opgesteld op basis van de wettelijke bepalingen zoals zij voor aanslagjaar 2010 van toepassing zijn.

CiRH332604868

Regel 80% en pensioentoezeggingen

Als een zelfstandig zaakvoerder bezoldigd wordt door twee vennootschappen en bij beide geniet van pensioentoezeggingen, kan de verzekeringsonderneming, die optreedt als “pensioeninstelling”, bij de berekening van de 80%- begrenzing ex artikel 59, §1, 2° WIB92 ten behoeve van het attest af te leveren voor één van de vennootschappen, diens wettelijk pensioen omdelen in functie van de verhouding tussen de bruto jaarbezoldiging in vennootschap A over de totale bruto jaarbezoldiging in beide ondernemingen.

Het VAPZ, in de zin van artikel 45 van de Programmawet (I) van 24 december 2002, moet voor deze berekening als extrawettelijk pensioen in rekening worden gebracht. Ook hier kan de verzekeringsmaatschappij het VAPZ omdelen in functie van de verhouding tussen de bruto jaarbezoldiging in de vennootschap A over de totale bruto jaarbezoldigingen in beide ondernemingen.

Bij de berekening van de 80%-regel met betrekking tot het attest dat hij ingevolge artikel 35, § 5, eerste lid, KB/WIB 92 aflevert bij de onderschrijving van een individuele pensioentoezegging voor één van de vennootschappen, mag rekening gehouden worden met het wettelijk pensioen en het VAPZ van de begunstigde, beperkt tot het proportioneel deel van de door deze vennootschap aan de begunstigde uitgekeerde bruto jaarbezoldigingen in de totale bruto jaarbezoldigingen van beide vennootschappen.

Bron: Leergang Pensioenrecht 2010-2011, nr. 1, 15 september 2010

Continue reading “Regel 80% en pensioentoezeggingen”