Circulaire 2020/C/151 over het begrip ‘effectief actief’ voor werklozen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Deze circulaire verduidelijkt voor werklozen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag het
begrip ‘effectief actief’ dat als voorwaarde geldt voor de toepassing van het gunstig belastingstelsel van sommige
aanvullende pensioenkapitalen – bewijs van aangepaste beschikbaarheid.

Circulaire 2020_C_151 over het begrip ‘effectief actief’ voor werklozen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Circulaire 2020/C/151 over het begrip ‘effectief actief’ voor werklozen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Deze circulaire van 26-11-2020 verduidelijkt voor werklozen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag het begrip ‘effectief actief’ dat als voorwaarde geldt voor de toepassing van het gunstig belastingstelsel van sommige aanvullende pensioenkapitalen – bewijs van aangepaste beschikbaarheid.

circulaire_202:C:151

circulaire_202:C:151-bijlage

Belasting op aanvullende pensioenen in het buitenland

Pensioenkapitalen worden tegen 16,5 %, en soms tegen 10 % belast. Dat is het geval wanneer ze uitgekeerd worden aan iemand die normaal in België belast wordt. Betalingen kunnen ook gebeuren aan iemand die in het buitenland verblijft. Hoe de belastbaarheid dan in elkaar zit, staat te lezen in de fiscale circulaire Ci.RH.241/585.607 van 12 juli 2007.

circulaire_ci.rh.241:565.607

Elektronische verzending van lijst 201

Vanaf 1 maart 2020 zijn de op papier verzonden lijsten 201, afkomstig van een bank of verzekeringsinstelling die meer dan 100 lijsten verzendt op jaarbasis, ongeldig.

Ingevolge het Koninklijk Besluit en het Ministerieel besluit betreffende de elektronische verzending van de lijsten 201, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 augustus 2019, moeten dezee lijsten langs elektronische weg bezorgd worden aan de bevoegde ambtenaar van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Een boete kan volgens artikel 130 van het wetboek der Successierechten geheven worden in geval van niet-elektronische verzending.

BS_circulaire2019-c-98

BS_KB_2019-c-98

circulaire_2019:C:98

Circulaire 2020/C/34 over de notie ‘effectief actief’ en ‘volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving’ – teveel ingehouden en doorgestorte bedrijfsvoorheffing

Dit addendum bij de circulaire 2019/C/135 over de notie ‘effectief actief’ en ‘volledige loopbaan volgens de
geldende pensioenwetgeving’ bespreekt welke stappen er kunnen worden ondernomen wanneer er teveel
bedrijfsvoorheffing werd ingehouden en doorgestort.

Circulaire 2020_C_34 – Nl

Circulaire 2019/C/135 over de notie ‘effectief actief’ en ‘volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving’

Deze circulaire bespreekt het gunstig belastingstelsel van aanvullende pensioenkapitalen (tweede
pijlerpensioenen) voor wie effectief actief is gebleven tot op het moment waarop hij een volledige loopbaan
achter de rug heeft.

Circulaire_2019_C_135_20191219_NL

Belcotax-on-web inkomsten 2017

Brochure en XSD-bestand
De brochure en het bestand Belcotax-XSD voor de inkomsten 2017 zijn beschikbaar op de website van Belcotax-on-web .
Paragraaf 1.2 van de brochure vermeldt de wijzigingen in de fiches 281.
Paragraaf 1.5 behandelt verschillende aandachtspunten. Neem daarvan aandachtig kennis om te vermijden dat uw bestanden worden verworpen.
Validatiemodule
De validatiemodule van de XML-bestanden zal beschikbaar zijn in de week van 15 januari 2018 en zal worden aangekondigd op de website van Belcotax-on-web .
Openstelling van de toepassing
De werkelijke openstelling van de toepassing voor de inkomsten van 2017 zal begin februari 2018 worden aangekondigd op de website van Belcotax-on-web .
Indieningstermijn voor de fiches en de attesten
De fiches 281.10 tot 281.40 en de attesten 281.60, 281.61, 281.62, 281.71 (giften) moeten voor 1 maart 2018 naar ons worden gestuurd.

Belastingen op winstdeelname in een pensioenfonds

De winstdeelnemingen die worden toegekend in het kader van een pensioentoezegging die wordt beheerd in het kader van een afzonderlijk vermogen van een instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen zijn onderworpen aan de jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen zoals bepaald in art. 183bis e.v. WDRT en vrijgesteld van inkomstenbelastingen in hoofde van de begunstigden op grond van en onder de voorwaarden art. 40, WIB 92. De overdracht van de pensioentoezeggingen die thans beheerd worden in de vorm van groepsverzekeringen aan de Organismen voor de Financiering van Pensioenen worden niet beschouwd als een (belastbare) betaling of toekenning overeenkomstig art. 364ter, WIB 92.

2012.154