VAPZ advies nr. 9 : ontwerp van reglement van de FSMA m.b.t. vaststelling van de sterftetafels voor de omzetting van kapitaal in rente

Op vraag van de FSMA geeft de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen haar advies over het ontwerp van reglement m.b.t. de vaststelling van de sterftetafels voor de omzetting van een kapitaal in een rente. In eerste instantie en voor alles wil de Commissie de duurzame uitbetaling van een eventuele rente aan de zelfstandige verzekerde garanderen en pleit daarom voor haalbare sterftetafels die de soliditeit van de uitbetalende instelling veiligstellen. In concreto stelt de Commissie een leeftijdscorrectie van -5 jaar op de prospectieve sterftetafels voor.

De Commissie benadrukt wel met klem dat de zelfstandige ten allen tijde de vrijheid moet hebben om al dan niet te opteren voor de omzetting van een kapitaal in rente. Deze omzetting moet een ‘recht’ blijven en mag geen ‘plicht’ worden. Bovendien moet de zelfstandige, als hij de omzetting naar een rente wenst, uit de veelheid van mogelijke renteproducten dat product kunnen kiezen dat het best bij zijn situatie past. Alleen zo kan zich spontaan een rentemarkt ontwikkelen.

capz_advice9