Sectoraal pensioenstelsel voor de erkende zeevissers

In het Belgisch Staatsblad is de gewijzigde CAO van 23/12/2008 verschenen m.b.t. een sectoraal pensioenstelsel voor erkende zeevissers.

De erkende zeevissers hebben recht op een forfaitaire pensioenbijdrage van € 425 (geïndexeerd) per jaar. Daarnaast wordt € 75 gestort voor de financiering van een bijkomende verzekering bij overlijden of permanente arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval. In dat geval wordt een kapitaal uitgekeerd van € 25.000.

BS20100115

Sectoraal plan voor de arbeiders van de schoonmaaksector

In het Belgisch Staatsblad is de CAO verschenen van 26 september 2008 tot invoering van een sectoraal pensioenplan voor de arbeiders van de schoonmaaksector.

Het plan voorziet een bijdrage van 1,32% van het brutoloon, berekend aan 108%.Het plan voorziet ook in een solidariteitsluik.

CAO van 26/09/2008 gesloten in het PC voor de schoonmaak

Overgangsbepalingen in PC voor uitzendarbeid

Het PC voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, hebben op 9 december 2008 een CAO onderschreven.

De CAO vertrekt van de preambule dat er een groeiend aantal sectoren waar de uitzendkrachten tewerkgesteld zijn , een eigen sectorale pensioenpijler uitgewerkt hebben. Voor werknemers die tewerkgesteld zijn in sectoren met een sectorale pensioenregeling wordt het brutoloon verhoogd.

De sociale partners engageren zich om te onderzoeken of de creatie van een intersectoraal systeem op het niveau van de uitzendsector mogelijk kan zijn.

CAO van 9/12/2008 gesloten in het PC voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten

Aanvullend pensioen voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

In het Belgisch Staatsblad van 5 juni wordt de CAO goedgekeurd van 31 maart 2008 gesloten in het PC voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap.

De CAO richt een fonds voor bestaanszekerheid op genaamd “sociaal fonds 318.02 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler”.

Het fonds zals gefinancierd worden door werkgeversbijdragen die per kwartaal 0,185% bedragen van het brutobedrag van de bezoldigingen. Voor 2008 worden deze bijdragen enkel in het vierde kwartaal geïnd o.b.v. 0,74% van de bezoldigingen van dat kwartaal.

De CAO voorziet tevens opting-out.

CAO van 31/03/2008 gesloten in het PC voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap

Sectorplan voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

Op 28 april is het KB gepubliceerd die het pensioen- en solidariteitsplan afgesloten in de sector voor het gas- en elektriciteitsbedrijf coördineert.

Het sectorplan is van het type vaste bijdragen (defined contributions) en voorziet zowel persoonlijke als patronale bijdragen. De persoonlijke bijdragen zijn vastgesteld volgens de formule 0,875% S1 + 2,625% S2. De patronale bijdragen worden vastgesteld als 2,625% S1 + 7,875% S2. S1 is hierbij het gedeelte van het jaarsalaris beperkt tot het plafond wettelijke pensioenen. S2 is het gedeelte van het jaarsalaris dat dit plafond overschrijdt.

KB van 8/03/2009 mbt de CAO van 8/02/2007 en 8/11/2007 gesloten in het PC voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

KB van 1/03/2009 mbt de CAO van 8/02/2007 en 8/11/2007 gesloten in het PC voor het gas- en elektriciteitsbedrijf

Sectorplan voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

De CAO van 2 juni 2008 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector wordt aangepast. De persoonlijke bijdragen voor het jaar 2008 bedragen 0,64% van de bezoldigingen van het vierde kwartaal. Er zal geen inning zijn van persoonlijke bijdragen in het eerste, tweede en derde kwartaal 2008.

CAO van 2/06/2008 gesloten in het PC voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Sectorplan voor vermakelijkheidsbedrijf

Het PC voor het vermakelijkheidsbedrijf heeft al een sectoraal pensioenplan vanaf 2005. De CAO is vandaag gepubliceerd in het Staatsblad.

Het pensioenplan is geldig voor alle Vlaamse artiesten en voorziet in een bijdrage van 1,5% van de brutowedde. De groepsverzekering is afgesloten bij Ethias.

KB van 20/03/2009 betreffende invoering van een sectorplan voor het vermakelijkheidsbedrijf

Sectorplan voor het bouwbedrijf

Het PC voor het bouwbedrijf heeft al een sectoraal pensioenplan vanaf 2006. De CAO is vandaag gepubliceerd in het Staatsblad.

Het pensioenplan is geldig voor alle arbeiders in de bouwsector en voorziet in een bijdrage afhankelijk van de anciënniteit. Het plan wordt beheerd door het pensioenfonds “Pensio B OFP”.

  • Van 5 tot 9 jaar sectorale anciënniteit: 0,40% van het referteloon
  • Van 10 tot 14 jaar sectorale anciënniteit: 1,00% van het referteloon
  • Van 15 tot 19 jaar sectorale anciënniteit: 1,25% van het referteloon
  • Van 20 tot 24 jaar sectorale anciënniteit: 1,50% van het referteloon
  • Van 25 tot 29 jaar sectorale anciënniteit: 2,00% van het referteloon
  • Van 30 jaar en meer sectorale anciënniteit: 2,50% van het referteloon

Het plan voorziet ook in de nodige solidariteitsprestaties.

KB van 9/03/2009 tot invoering van een “sociaal sectoraal pensioenstelsel” voor de arbeiders van de bouwnijverheid

Oprichting FBZ “Sociaal Fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler”

De CAO van 14/04/2008 richt een fonds voor bestaanszekerheid op met de naam “Sociaal Fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler”.

Dit fonds heeft als doel:

  • het ontvangen, beheren en twijzen van de door de RSZ geïnde bijdragen;
  • de toewijzing van de financiële middelen voor de financiering van een intersectorale tweede pensioenpijler van de Vlaamse non-profit/social profitsector;
  • de organisatie en voorbereiding van een aanvullend pensioen dat in werking treedt in 2010.

KB van 8/03/2009 tot oprichting van een FBZ “Sociaal Fonds 319.01 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler”