Sigedis aangifte instructies 1.03

Dit bericht is enkel nuttig voor pensioeninstellingen (verzekeraars en pensioenfondsen) en sectoren. Werkgevers zijn in 2011 nog niet betrokken bij de Sigedis.

Sigedis heeft de nieuwe aangifte instructies (versie 1.03) gepubliceerd die dienen gebruikt te worden om de aangiften tijdens de tweede helft van 2011 uit te voeren.

U vindt tevens een schematisch overzicht van de timing die Sigedis vooropstelt voor zowel

  • Preload-omgeving
  • Test-omgeving
  • Productie-omgeving (vanaf juli 2011)

Aangifte-instructies_versie_01_03_NL

DB2P_Planning

Lijst van erkende pensioeninstellingen

Sigedis heeft een lijst van erkende pensioeninstellingen en van de sectorale inrichters gepubliceerd (zie hieronder). Nuttig aan deze lijst is dat nu ook het ondernemingsnummer wordt toegevoegd. Op de listing van de CBFA is immers enkel het CBFA erkenningsnummer opgenomen en dit is niet altijd even handig als u gegevens over de pensioeninstelling wilt opzoeken op de Balanscentrale van de Nationale Bank. Dit wordt nu een stuk eenvoudiger aan de hand van het ondernemingsnummer.

Het XSD-schema dat hoort bij de aangifte-instructies DB2P (versie 01.02) is vanaf nu eveneens beschikbaar (zie hieronder). Op de site www.db2p vindt u ook meer informatie over de versienummering van de aangifte-instructies en het XSD-schema.

Vanaf heden kan de Lokale Beheerder met hoedanigheid “Beheerder Aanvullende Pensioenen” een technische gebruiker aanstellen. Deze technische gebruiker is de contactpersoon op het niveau van de hoedanigheid voor de uitwisseling van gegevens via batch. Er kan dus slechts één technische gebruiker worden aangesteld voor alle toepassingen binnen de hoedanigheid. Momenteel is binnen de hoedanigheid “Beheerder Aanvullende Pensioenen” enkel de toepassing “Databank Aanvullende Pensioenen – Pre-load” (PLDB2P) beschikbaar. Meer informatie over de creatie van een technische gebruiker en de fysieke kanalen vindt u eveneens op de site van db2p.

listeOrganismesPension

db2p_v200_extern

remarquesXSD_nl_230311

Aangepaste aangifte-instructies Sigedis

Sigedis heeft de nieuwe versie van de aangifte-instructies (versie 01.02) gepubliceerd. Versie 01.02 vervangt de vorige versie (01.01) van de aangifte-instructies.

Aangevende instantie kunnen deelnemen aan het voorafgaandelijk opladen van de identificatiegegevens die nodig zijn voor de aangifte DB2P. Conform de aangifte-instructies moeten rechtspersonen, en met name inrichters en pensioeninstellingen, geïdentificeerd worden aan de hand van hun KBO-nummer. Individuen (vb. aangeslotenen), moeten geïdentificeerd worden aan de hand van het identificatienummer van het Rijksregister (Rijksregister-nummer) of van de KSZ (BIS-nummer). Deze nummers zijn cruciaal voor het welslagen van de eigenlijke DB2P-aangiftes, hoewel u, als pensioeninstelling of dienstenleverancier, niet altijd beschikt over deze nummers. Om u toe te laten uw databanken te actualiseren en verrijken met het oog op de aangifte DB2P voorziet de KSZ, in samenwerking met Sigedis, een procedure voor het voorafgaandelijk opladen van de identificatiegegevens. Deze operatie van voorafgaande verrijking wordt “pre-load” genoemd.

Normaalgezien moet een VTE, een Lokale Beheerder (LB) of een User een personeelslid zijn van de Entiteit waarvoor ze zijn aangeduid. Er zijn echter pensioeninstellingen en sectorale inrichters die geen eigen personeel hebben waarvan ze de werkgever zijn. Daarom werd beslist dat in die gevallen zal aanvaard worden dat een Lokale Beheerder en/of User wordt aangeduid die geen werknemer is van die pensioeninstelling of sectorale inrichter, maar van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee de pensioeninstelling of sectorale inrichter in kwestie een contractuele band heeft die de inzet van deze personen regelt (vb. personeel van een onderneming die deel uitmaakt van de sector, van de inrichter, van een dienstenleverancier, enz.). Bijkomend werd nu in samenspraak met KSZ en RSZ een vereenvoudigde procedure uitgewerkt voor de registratie in het User Management voor deze Entiteiten zonder personeel. Waar de procedure tot nu tot voorzag in een registratie in drie stappen (eerst aanduiding VTE, vervolgens aanvraag tot activering van de hoedanigheid “Beheerder Aanvullende Pensioenen” en tot slot een login in het User Management door de aangeduide VTE met het oog op de aanduiding van een Lokale Beheerder voor die hoedanigheid), maakt het nieuwe aangepaste formulier het nu mogelijk om deze drie stappen in één keer te zetten en zonder dat een login nog noodzakelijk is.

Aangifte-instructies_versie_01_02_NL

PRELOAD_NL

UMAN_FORMULIER_NL_140311

Sigedis publiceert aangepaste versie van haar aangifte instructies

Sigedis heeft in april 2010 haar eerste versie van de aangifte-instructies gepubliceerd. Vanaf 2011 zal elke pensioeninstelling immers de opbouw en de betalingen van aanvullende pensioenen voor werknemers moeten registreren bij Sigedis. Vandaag publiceert Sigedis haar update document. Ook de XSD schema’s zijn nu (eindelijk) beschikbaar. Pension Architects volgt dit van nabij op.

Dit document beschrijft de aan de Databank Aanvullende Pensioenen (hierna DB2P) aan te geven gegevens zoals bedoeld in art. 5 van het KB DB2P (cf. infra). Hiertoe legt het document praktisch vast op welke manier de aangiftes moeten worden overgemaakt aan Sigedis en op welke manier de antwoorden door Sigedis worden teruggestuurd. Zo worden de instanties die aan de databank moeten aangeven alsook hun partners op de hoogte gebracht van de inhoud en het formaat van de te communiceren en te ontvangen bestanden. Er wordt verondersteld dat de lezer vertrouwd is met de ‘vaktermen’ die in het document voorkomen.

Aangifte-instructies_versie_01_01_NL

Dit document beschrijft de aan de Databank Aanvullende Pensioenen (hierna DB2P) aan te
geven gegevens zoals bedoeld in art. 5 van het KB DB2P (cf. infra). Hiertoe legt het document
praktisch vast op welke manier de aangiftes moeten worden overgemaakt aan Sigedis en op
welke manier de antwoorden door Sigedis worden teruggestuurd. Zo worden de instanties die
aan de databank moeten aangeven alsook hun partners op de hoogte gebracht van de inhoud en
het formaat van de te communiceren en te ontvangen bestanden. Er wordt verondersteld dat de
lezer vertrouwd is met de ‘vaktermen’ die in het document voorkomen.Dit document beschrijft de aan de Databank Aanvullende Pensioenen (hierna DB2P) aan te geven gegevens zoals bedoeld in art. 5 van het KB DB2P (cf. infra). Hiertoe legt het document praktisch vast op welke manier de aangiftes moeten worden overgemaakt aan Sigedis en op welke manier de antwoorden door Sigedis worden teruggestuurd. Zo worden de instanties die aan de databank moeten aangeven alsook hun partners op de hoogte gebracht van de inhoud en het formaat van de te communiceren en te ontvangen bestanden. Er wordt verondersteld dat de lezer vertrouwd is met de ‘vaktermen’ die in het document voorkomen.

Instructies om pensioenen aan te geven aan Sigedis

Sigedis heeft op haar webstek een document gepubliceerd dat beschrijft hoe pensioenfondsen en verzekeraars gegevens over de aanvullende pensioenen moeten aangeven aan de Databank Aanvullende Pensioenen. Hiertoe legt het document praktisch vast op welke manier de aangiftes moeten worden overgemaakt aan Sigedis en op welke manier de antwoorden door Sigedis worden teruggestuurd. Zo worden de instanties die aan de databank moeten aangeven alsook hun partners op de hoogte gebracht van de inhoud en het formaat van de te communiceren en te ontvangen bestanden.

Deze goedgekeurde aangifte-instructies hebben enkel betrekking hebben op de pensioen- en solidariteitstoezeggingen die onder de WAP vallen. De aangifte-instructies over regelingen die niet in het huidige document zijn opgenomen (gereduceerde contracten, onthaalstructuur, VAPZ-overeenkomsten, collectieve pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders, …) zullen later ter beschikking worden gesteld.

De wetgeving voorziet dat deze gegevens vanaf 2011 verplicht moeten worden aangegeven. Het is nu al duidelijk dat geen enkel pensioenfonds of verzekeraar de timing van 1 januari 2011 zal kunnen respecteren.

Aangifte-instructies_DB2P