Circulaire 2020/C/151 over het begrip ‘effectief actief’ voor werklozen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Deze circulaire verduidelijkt voor werklozen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag het
begrip ‘effectief actief’ dat als voorwaarde geldt voor de toepassing van het gunstig belastingstelsel van sommige
aanvullende pensioenkapitalen – bewijs van aangepaste beschikbaarheid.

Circulaire 2020_C_151 over het begrip ‘effectief actief’ voor werklozen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Circulaire 2020/C/151 over het begrip ‘effectief actief’ voor werklozen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Deze circulaire van 26-11-2020 verduidelijkt voor werklozen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag het begrip ‘effectief actief’ dat als voorwaarde geldt voor de toepassing van het gunstig belastingstelsel van sommige aanvullende pensioenkapitalen – bewijs van aangepaste beschikbaarheid.

circulaire_202:C:151

circulaire_202:C:151-bijlage

Belasting op aanvullende pensioenen in het buitenland

Pensioenkapitalen worden tegen 16,5 %, en soms tegen 10 % belast. Dat is het geval wanneer ze uitgekeerd worden aan iemand die normaal in België belast wordt. Betalingen kunnen ook gebeuren aan iemand die in het buitenland verblijft. Hoe de belastbaarheid dan in elkaar zit, staat te lezen in de fiscale circulaire Ci.RH.241/585.607 van 12 juli 2007.

circulaire_ci.rh.241:565.607

Circulaire 2020/C/34 over de notie ‘effectief actief’ en ‘volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving’ – teveel ingehouden en doorgestorte bedrijfsvoorheffing

Dit addendum bij de circulaire 2019/C/135 over de notie ‘effectief actief’ en ‘volledige loopbaan volgens de
geldende pensioenwetgeving’ bespreekt welke stappen er kunnen worden ondernomen wanneer er teveel
bedrijfsvoorheffing werd ingehouden en doorgestort.

Circulaire 2020_C_34 – Nl

Belcotax-on-web inkomsten 2017

Brochure en XSD-bestand
De brochure en het bestand Belcotax-XSD voor de inkomsten 2017 zijn beschikbaar op de website van Belcotax-on-web .
Paragraaf 1.2 van de brochure vermeldt de wijzigingen in de fiches 281.
Paragraaf 1.5 behandelt verschillende aandachtspunten. Neem daarvan aandachtig kennis om te vermijden dat uw bestanden worden verworpen.
Validatiemodule
De validatiemodule van de XML-bestanden zal beschikbaar zijn in de week van 15 januari 2018 en zal worden aangekondigd op de website van Belcotax-on-web .
Openstelling van de toepassing
De werkelijke openstelling van de toepassing voor de inkomsten van 2017 zal begin februari 2018 worden aangekondigd op de website van Belcotax-on-web .
Indieningstermijn voor de fiches en de attesten
De fiches 281.10 tot 281.40 en de attesten 281.60, 281.61, 281.62, 281.71 (giften) moeten voor 1 maart 2018 naar ons worden gestuurd.

Algemene administratie van de Fiscaliteit. — Bericht aan de verzekeringsondernemingen, voorzorgsinstellingen en instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen. — Belastingstelsel van aanvullende pensioenen – afzonderlijke aanslagvoet van 10 % – begrip “effectief actief” – stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Dit bericht verduidelijkt het begrip “effectief actief” voor werklozen
in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zoals
opgenomen in de bijlage 4, “Interpretatie van het begrip effectief actief”, van het bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten m.b.t. de fiche 281.11 (inkomstenjaar 2015).

Voormeld bericht kan u raadplegen op de website www.financien.belgium.be via de volgende linken: Experten & Partners > Sociale secretariaten en schuldenaars van inkomsten > Bericht aan schuldenaars > Pensioenen (fiche 281.11).

De in voormelde bijlage 4 opgenomen limitatieve lijst van periodes
van inactiviteit of van mindere activiteit die met periodes van activiteit kunnen worden gelijkgesteld, werd (en ditmet ingang vanaf 01.01.2015) aangevuld met de volgende periode:
“voor de periode tijdens dewelke betrokkenen werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag genieten voor zover zij aangepast beschikbaar zijn als bedoeld in artikel 56, § 3 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende werkloosheidsreglementering. Aangepaste beschikbaarheid houdt
onder meer in dat men ingeschreven blijft als werkzoekende en meewerkt aan een aangepaste begeleiding. Deze aangepaste begeleiding gebeurt door middel van een individueel actieplan.”

Vanaf 01.01.2015 wordt dus de periode waarin een werkloze in SWT
aangepast beschikbaar is gebleven (in de zin van artikel 56, § 3 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende werkloosheidsreglementering), gelijkgesteld met een periode waarin hij effectief actief is gebleven. Wanneer hij evenwel in die periode niet aangepast beschikbaar is gebleven, wordt die periode niet gelijkgesteld met een periode waarin hij effectief actief is gebleven.
Wat die aangepaste beschikbaarheid betreft, moet een onderscheid
worden gemaakt tussen de bestaande en de nieuwe werklozen in SWT.

Nieuwe werklozen in SWT
Vanaf 01.01.2015 zijn de zogenaamde ²nieuwe werklozen in SWT² in principe onderworpen aan de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt tot de maand waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken. Evenwel is het mogelijk om een vrijstelling aan te vragen van deze verplichting van aangepaste beschikbaarheid, mits bepaalde voorwaarden met betrekking tot de leeftijd of de beroepsloopbaan zijn vervuld.

De periode waarin een werkloze in SWT aangepast beschikbaar is
gebleven, wordt gelijkgesteld met een periode waarin hij effectief actief is gebleven. Wanneer echter de werkloze in SWT een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid heeft gevraagd en verkregen, wordt hij niet beschouwd als effectief actief.

Bestaande werklozen in SWT
De zogenaamde “bestaande werklozen in SWT” zijn vrijgesteld van
de verplichtingen verbonden aan de beschikbaarheid voor de
arbeidsmarkt. Aangezien deze werklozen in SWT niet aangepast
beschikbaar zijn, zijn zij ook niet effectief actief.

Afzonderlijke aanslagvoet
Wie effectief actief is gebleven tot aan de wettelijke pensioenleeftijd
kan aanspraak maken op de gunstige afzonderlijke aanslagvoet van
10 % als bedoeld in artikel 171, 2°, b, tweede streepje van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Wie daarentegen niet effectief actief is gebleven tot aan de wettelijke pensioenleeftijd heeft geen recht op voormelde afzonderlijke aanslagvoet van 10 %.

effectief-actief_mededeling-fiscus_bs-2016-07-11