Overdracht van reserves van zelfstandigen die samengesteld werden voor 1 januari 2004

De CBFA bekijkt of de reserves die samengesteld werden voor 1 januari 2004, eveneens kunnen overgedragen worden naar een nieuwe pensioeninstelling zoals de WAPZ toelaat.

In verband met artikel 51 van de WAPZ heeft er zich een interpretatieprobleem voorgedaan. Dit artikel bepaalt het volgende:

“Een aangeslotene kan ten alle tijde de pensioenovereenkomst stopzetten en een nieuwe pensioenovereenkomst sluiten bij een andere pensioeninstelling.

Een aangeslotene heeft het recht om de verworven reserve over te dragen naar die nieuwe pensioenovereenkomst. Op het ogenblik van de overdracht mag geen verlies van winstdelingen ten laste worden gelegd van de aangeslotene, of van de verworven reserves worden afgetrokken. De nieuwe pensioeninstelling mag geen acquisitie-kosten aanrekenen op de overgedragen reserves. (…)”.

Dit artikel is in werking getreden op 1 januari 2004. Aangezien de oude wetgeving geen regels bevatte over de overdracht van de reserves, is de vraag gerezen of de reserves die samengesteld werden voor 1 januari 2004 eveneens kunnen worden overgedragen.

Volgens de Commissie is de pensioeninstelling niet verplicht de reserves die zij voor 1 januari 2004 heeft samengesteld over te dragen.

Bij gebrek aan wetsbepalingen moeten we ons immers richten naar de pensioenovereenkomst, die als wet tussen de partijen geldt. Wanneer de pensioenovereenkomst de overdracht verbiedt, moeten we ervan uitgaan dat de reserves niet mogen worden overgedragen. Wanneer de pensioenovereenkomst de overdracht daarentegen expliciet toelaat, of er niets over zegt, mogen de reserves die voor 1 januari 2004 zijn samengesteld, wel worden overgedragen. In dit geval kunnen de garanties van artikel 51, onder andere wat betreft de toepassing van een eventuele overdracht-vergoeding, niet worden ingeroepen.

Bron: CBFA, Verslag directiecomité 2005, pag. 108-109

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.