Circulaire FSMA_2014_14 van 15/12/2014 betreffende de jaarrekening

Gelieve in bijlage de Circulaire FSMA_2014_14 van 15 december 2014 betreffende de jaarrekening van de Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening te vinden. Deze circulaire vervangt circulaire CBFA_2008_15 van 1 juli 2008. Net zoals de vorige circulaire verschaft zij meer duidelijkheid over een aantal bepalingen inzake de jaarrekening van de IBP’s. Ze beoogt op deze wijze het opstellen van de jaarrekening te vergemakkelijken en de transparantie van de rapportering te verbeteren.

De circulaire treedt onmiddellijk in werking en zal dus gelden voor de jaarrekening over het boekjaar 2014.

circulaire_jaarrekening_IBPs

Advies nr. 2 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

De Commissie stelt vast dat er problemen bestaan m.b.t. de toepassing van de VZWwet op de pensioenfondsen en solidariteitsinstellingen die werden opgericht onder de vorm van een VZW, onder meer wat betreft het aantal bestuurders dat hoger kan liggen dan het aantal leden en de paritaire samenstelling van de Raad van bestuur. Zij nodigt de overheid uit om deze problematiek dringend te regelen en suggereert daarom de voorliggende tekst, die het voorwerp kan uitmaken van verder legistiek onderzoek, toe te voegen aan het eerste lid van artikel 13 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (gewijzigd bij art. 21 Wet 2 mei 2002).

Advies nr. 2 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen