Problematiek van de slapende fondsen

De Commissie voor Aanvullende Pensioenen heeft haar advies nr. 29 d.d. 10 maart 2009 gepubliceerd. Dit advies handelt over de problematiek van slapende fondsen. We spreken over “slapende fondsen” als een aangeslotene bijvoorbeeld op de pensioenleeftijd zijn pensioen niet opvraagt. Vooral na een uitdiensttreding is het niet altijd eenvoudig voor de pensioeninstelling om de aangeslotene (of zijn erfgenamen) nog te contacteren. De gelden blijven dan bij de pensioeninstelling.

De Commissie adviseert:

  • Dat de opdracht van SIGeDIS zou verruimd moeten worden zodat zij bij pensionering of overlijden de gegevens uit het Rijksregister kunnen doorgeven aan de pensioeninstelling;
  • Dat de aangeslotene zich tot SIGeDIS zou moeten kunnen wenden om bijvoorbeeld navraag te kunnen doen naar het bestaan van verworven prestaties;
  • Een wetswijziging opdat SIGeDIS deze bijkomende taken kan uitvoeren;
  • Een evaluatie van de problematiek na 3 jaar.

Pro memorie: de instelling SIGeDIS werd opgericht om in de toekomst een gegevensbank m.b.t. aanvullende pensioenen te beheren.

Advies nr. 29 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen (10/03/2009)