Aantal slapers in tweede pijler

Op vraag van mevrouw de volksvertegenwoordiger Maggie De Block geeft de minister van Pensioenen een overzicht van het aantal slapers bij pensioenfondsen. Het aantal slapers is gestegen van 137.000 in 2007 naar 233.000 in 2009. De minister beschikt niet over de nodige statistieken met betrekking tot het aantal slapers bij groepsverzekeringen.

Slechts een tiental personen (33 in 2009) doet jaarlijks beroep op de activiteiten van de RvP in het kader van KB69 als onthaalstructuur voor de slapende reserves.

53K0015_1

Problematiek van de slapende fondsen

De Commissie voor Aanvullende Pensioenen heeft haar advies nr. 29 d.d. 10 maart 2009 gepubliceerd. Dit advies handelt over de problematiek van slapende fondsen. We spreken over “slapende fondsen” als een aangeslotene bijvoorbeeld op de pensioenleeftijd zijn pensioen niet opvraagt. Vooral na een uitdiensttreding is het niet altijd eenvoudig voor de pensioeninstelling om de aangeslotene (of zijn erfgenamen) nog te contacteren. De gelden blijven dan bij de pensioeninstelling.

De Commissie adviseert:

  • Dat de opdracht van SIGeDIS zou verruimd moeten worden zodat zij bij pensionering of overlijden de gegevens uit het Rijksregister kunnen doorgeven aan de pensioeninstelling;
  • Dat de aangeslotene zich tot SIGeDIS zou moeten kunnen wenden om bijvoorbeeld navraag te kunnen doen naar het bestaan van verworven prestaties;
  • Een wetswijziging opdat SIGeDIS deze bijkomende taken kan uitvoeren;
  • Een evaluatie van de problematiek na 3 jaar.

Pro memorie: de instelling SIGeDIS werd opgericht om in de toekomst een gegevensbank m.b.t. aanvullende pensioenen te beheren.

Advies nr. 29 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen (10/03/2009)