Beleidsverklaring

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 november 2013 ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) Pensioenen 1. Inleiding Deze regering heeft de grootste pensioenhervormingen van de afgelopen twintig jaar doorgevoerd. In nauwelijks anderhalf jaar tijd werden de volgende maatregelen genomen: — het optrekken van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen in de pensioenstelsels van de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren; — de integratie van de bijzondere pensioenstelsels van de mijnwerkers, het vliegend personeel van de burgerluchtvaart en van de zeevarenden in het algemene pensioenstelsel van de werknemers; — de aanpassing van de berekeningswijze van het pensioen van de statutaire ambtenaren waardoor ze een pensioen zullen krijgen op basis van hun gemiddelde wedde van de laatste tien in plaats van de laatste vijf jaar; — het zwaarder laten doorwegen van de gewerkte periodes ten opzichte van sommige gelijkgestelde periodes in de berekeningswijze van het pensioen van de werknemers; — het invoeren van een geharmoniseerde pensioenbonus voor de werknemers, de zelfstandigen en de statutaire ambtenaren; — de versoepeling van de regels inzake toegelaten arbeid na pensionering en de invoering van de mogelijkheid tot onbeperkt bijverdienen voor 65-plussers met een loopbaan van minstens 42 jaar; — de administratieve vereenvoudiging van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO); — de aanpassing aan de welvaart van de oudste pensioenen, de gewaarborgde minimumpensioenen, de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) en de pensioenberekeningsplafonds; — de gelijkschakeling van het gezinsbedrag van het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen met dat van het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers en — de afschaffing van de pensioenmalus in het pensioenstelsel van de zelfstandigen. Al deze hervormingen kaderen in een ruimere beleidsstrategie inzake pensioenen. Deze is en blijft coherente, praktische en werkbare oplossingen uitwerken voor de twee grote uitdagingen die het maatschappelijke fenomeen van de vergrijzing gedurende de komende decennia aan het Belgische pensioenbeleid stelt: onze pensioenen sociaal en fi nancieel duurzaam houden. Ook tijdens het volgend jaar blijft dat de focus. 106-Beleidsverklaring

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.