Toereikendheid van het pensioen en budgettaire kosten van de vergrijzing: evaluatie van beleidsmaatregelen en van alternatieve scenario’s

Sinds het begin van de jaren 90 bestudeert het FPB de budgettaire houdbaarheid van de wettelijke pensioenen op lange termijn met behulp van een macrobudgettair model MALTESE. Sedert enige jaren hanteert het FPB ook een dynamisch microsimulatiemodel MIDAS om de budgettaire houdbaarheid aan te vullen met evaluaties van sociale houdbaarheid of toereikendheid van de wettelijke pensioenen. Deze Working Paper illustreert de mogelijkheden van het op elkaar afstemmen van beide modellen, dit aan de hand van de analyse van verscheidene scenario’s, met ofwel een andere macro economische omgeving (inzake werkgelegenheid en productiviteitsgroei) ofwel de impact van beleidsmaatregelen.

201102180947350.wp201022

Nieuwe cijfers voor sterftetafels en levensverwachting

Statbel (FOD Economie) publiceert nieuwe sterftetafels en levensverwachtingen voor België.

Voor de sterftetafels van 1988-1990 en volgende wordt als bron het Rijksregister van de natuurlijke personen gebruikt, zowel voor de overlijdens en de geboorten als voor de bevolking. Door zich te beperken tot één en dezelfde bron is de coherentie van de resultaten gegarandeerd.

De sterftetafels worden jaarlijks opgesteld per geslacht, voor het Rijk en per Gewest. Verder zijn ook meer gedetailleerde tabellen beschikbaar, eveneens per geslacht (België, per Gewest en provincie, Belgen en buitenlanders). Om toevallige schommelingen door te kleine aantallen te vermijden worden ze opgesteld voor 3 opeenvolgende jaren samen.

Die tabellen geven naar leeftijd de sterftekans, de overlevingskans, het aantal overlevenden, het aantal overlijdens en de levensverwachting weer (in de hypothese dat de bevolking zou worden blootgesteld aan dezelfde sterfte als waargenomen in een bepaald jaar). De levensverwachting bij de geboorte komt overeen met het gemiddeld aantal jaren dat een pasgeborene mag hopen te leven als hij zijn hele leven lang zou worden blootgesteld aan de sterfte zoals die was in zijn geboortejaar.

De levensverwachting bij de geboorte is samen met andere indicatoren een goede demografische indicator voor de levensomstandigheden en de gezondheid van de bevolking in België.

sterftetafels_versie 1_tcm325-63732

Aantal aangeslotenen in de tweede pensioenpijler

Op vraag van de heer volksvertegenwoordiger Peter Logghe geeft de minister van Pensioenen een overzicht van het aantal aangeslotenen in de tweede pensioenpijler.

Eind 2009 waren er 2.204.126 aangeslotenen bij een groepsverzekering. Hiervan waren er 1.860.705 bedienden en 343.421 arbeiders. De totale premie bedraagt bijna € 4 mia.

Op 31 december 2009 bouwden 811.000 aangeslotenen een aanvullend pensioen op via een pensioenfonds. Van de actieve deelnemers waren er 368.953 arbeiders en 208.783 bedienden en kaderleden. De totale premie bedraagt € 1,3 mia.

In deze statistieken moet men evenwel rekening houden met heel wat dubbeltellingen. Slechts vanaf eind 2011 zullen er correcte cijfers wat betreft werknemers beschikbaar worden door de oprichting van de databank tweede pijler bij Sigedis.

53K0015_2

Aantal aangeslotenen bij een pensioenfonds en een groepsverzekering in de tweede pijler

Als antwoord op een parlementaire vraag van mevrouw De Block stelt de Minister van Financiën dat het aantal aangeslotenen bij een pensioenfonds of een groepsverzekering als volgt evolueerde:

  • 2.011.380 aangeslotenen in 2005,
  • 2.092.901 in 2006 en
  • 2.492.679 in 2007 (gegevens van de CBFA).

Bij deze aantallen worden enkele belangrijke kanttekeningen gemaakt. Ongeveer 67% van de aangeslotenen zijn mannen. Het totaal aan betaalde premies betaald door de bijdragende ondernemingen en de deelnemers in de tweede pensioenpijler is als volgt geëvolueerd:

  • € 4.231.469.075 in 2005,
  • € 4.225.815.796 in 2006 en
  • € 4.553.684.363 in 2007.

Bron: Leergang Pensioenrecht 2008-2009, nr. 5

Parlementaire vraag dd 14/04/2009 over het aantal aangeslotenen bij een pensioenfonds en een groepsverzekering in de tweede pijler