Advies nr. 13 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

De definitie van “aangeslotene” is in de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (hierna “WAP” genoemd) uitgebreid ten opzichte van de wet “Colla”. De gewezen werknemers die nog steeds van actuele of uitgestelde rechten genieten volgens het pensioenreglement/de pensioenovereenkomst worden immers ook beschouwd als aangeslotenen.

Naar gelang de invulling van deze definitie kan de wet anders geïnterpreteerd worden. Bovendien zijn er tal van andere vragen en onduidelijkheden met betrekking tot de “slapers”.

Omwille hiervan heeft de Commissie voor Aanvullende Pensioenen het initiatief genomen om een werkgroep “slapers” op te richten. De werkgroep had als doelstelling om deze problematiek te bekijken, te analyseren welke problemen er zijn en, eventueel waar nodig, een advies te formuleren om bijvoorbeeld de wetgeving aan te passen.

De werkgroep stelde vast dat er verschillende visies mogelijk zijn op de rechten van de aangeslotenen/slapers/ mensen in de onthaalstructuur. Terwijl werknemers en gepensioneerden vooral aandacht hebben voor een zo groot mogelijke keuzevrijheid en een maximaal behoud van rechten, vinden werkgevers en pensioeninstellingen rechtszekerheid en duidelijkheid over de financiële gevolgen minstens even belangrijk. De werkgroep heeft geprobeerd bij haar bespreking rekening te houden met de belangen van alle partijen.

Advies nr. 13 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

Toelaatbaarheid van medische onderzoeken in het kader van een onthaalstructuur

De vraag rees hoe de reglementering inzake medische onderzoeken zich verhoudt ten aanzien van onthaalstructuren. Meer bepaald is de vraag of bij de overgang naar een onthaalstructuur een medisch onderzoek kan worden opgelegd en zo ja, welke gevolgen daaraan verbonden mogen worden. De WAP heeft deze materie niet uitputtend geregeld.

Continue reading “Toelaatbaarheid van medische onderzoeken in het kader van een onthaalstructuur”