Vrijstellingen van verzekeringstaks voor FBZ

De minister van Financiën antwoordt op vraag van mevrouw de volksvertegenwoordiger Meryame Kitir dat sectorale pensioenplannen die ingericht worden door een Fonds voor Bestaanszekerheid genieten van een vrijstelling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen van 4,40%.

De Fondsen voor Bestaanszekerheid worden immers beschouwd als openbare instellingen die op basis van het Wetboek diverse rechten en taksen (artikel 176/2, 6°) zijn vrijgesteld van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen.

53K0023

Geen premietaksen bij een sectoraal pensioenplan

Op antwoord van mevrouw de volksvertegenwoordiger Meryame Kitir bevestigt de minister van Pensioenen de stelling dat een Fonds voor Bestaanszekerheid is erkend als een openbare instelling.

Op basis van die erkenning zijn er geen taksen van 4,4% op de bijdragen verschuldigd als het sectoraal pensioenplan wordt ingericht door het Fonds voor Bestaanszekerheid, en dit ongeacht of er een solidariteitsluik is voorzien.

Voor het bepalen van een standpunt ter zake en de te ondernemen stappen om een correcte toepassing van deze sociale stimuleringsmaatregel te garanderen, wordt verwezen naar de minister van Financiën.

53K0013

Aftrekbaarheid van de premietaksen

Mevrouw de volksvertegenwoordiger Martine De Maght vroeg aan de minister van Financiën of de premietaksen van 4,40% een aftrekbare beroepskost vormen.

De minister verwijst naar de 80% regel en verduidelijkt dat de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen van 4.40% een integraal deel is van de werkgeversbijdragen en dus in principe als beroepskost aftrekbaar is.

De premietaks moet mee in beschouwing worden genomen bij de vaststelling van de 80% regel.

20100201_52K0092

Premietaks op IPT voor werknemers

Onder bepaalde voorwaarden kan een individuele pensioentoezegging worden afgesloten voor een werknemer. De belangrijkste beperking is evenwel dat de totale bijdrage op jaarbasis maar aftrekbaar is tot € 2.020 (bedrag 2008).

Aangezien op een IPT eveneens een premietaks van 4,40% verschuldigd is, was het tot op heden onduidelijk of het totaal jaarbedrag inclusief of exclusief deze premietaks is.

Assuralia heeft nu een officieel antwoord ontvangen van de Fiscale Administratie waaruit blijkt dat het totaal jaarbedrag inclusief de premietaks is.

Bron: Vanbreda news, december 2008