Geen premietaksen bij een sectoraal pensioenplan

Op antwoord van mevrouw de volksvertegenwoordiger Meryame Kitir bevestigt de minister van Pensioenen de stelling dat een Fonds voor Bestaanszekerheid is erkend als een openbare instelling.

Op basis van die erkenning zijn er geen taksen van 4,4% op de bijdragen verschuldigd als het sectoraal pensioenplan wordt ingericht door het Fonds voor Bestaanszekerheid, en dit ongeacht of er een solidariteitsluik is voorzien.

Voor het bepalen van een standpunt ter zake en de te ondernemen stappen om een correcte toepassing van deze sociale stimuleringsmaatregel te garanderen, wordt verwezen naar de minister van Financiën.

53K0013

Advies nr. 27 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

In de praktijk blijkt dat het niet zo eenvoudig is om te bepalen of een pensioenstelsel sociaal is of niet. Sociale pensioenstelsels genieten van een vrijstelling van de premietaks van 4,40%, maar moeten deze vrijstelling geven als een bijkomend voordeel aan de werknemers. Sociale pensioenstelsels kunnen zowel worden afgesloten op bedrijfs- als op sectorniveau. Maar we merken toch dat sociale pensioenstelsels op sectoraal niveau worden afgesloten, en minder gekend zijn in de bedrijfswereld.

In haar advies vraagt de Commissie voor Aanvullende Pensioenen meer duidelijk om te kunnen bepalen of een pensioenstelsel voldoet aan alle voorwaarden of niet opdat het erkend kan worden als een sociaal stelsel.

Advies nr. 27 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

Advies nr. 16 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

Op vraag van de minister van pensioenen de dato 22 november 2006 heeft de Commissie het ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging aan een analyse onderworpen.

De Commissie heeft kennis genomen van het ontwerp en heeft geen opmerkingen.

Advies nr. 16 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

Advies nr. 14 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

De commissie voor aanvullende pensioenen heeft zich gebogen over de vraag of er in de huidige juridische stand van zaken ook een kostenbeperking geldt op het solidariteitsluik. Een nauwgezette lezing van de WAP maakt duidelijk dat dit niet het geval is. De kostenbeperking heeft enkel betrekking op de pensioentoezegging. Dit vloeit voort uit de definitie van de solidariteitstoezegging (art. 3, 17° WAP), de berekening van de beperking van de kosten (art. 4. K.B. 14 november 2003 houdende uitvoering van de WAP) en het ontbreken van een toepasbare wettelijke basis voor de aanrekening van een beperking van de kosten op de solidariteitstoezegging.

De commissie voor aanvullende pensioenen vraagt aan de CBFA om statistieken bij te houden over de kosten van de solidariteitstoezeggingen, zodat de commissie voor aanvullende pensioenen in staat is de evoluties van deze kosten te volgen.

Advies nr. 14 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

Advies nr. 12 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

Voor wat betreft de bepaling van de solidariteitsprestaties die verband houden met perioden van tijdelijke werkloosheid moeten de sociale partners in sectorale pensioenstelsels beschikken over een ruime appreciatiemarge om rekening te kunnen houden met de economische omstandigheden van de sector.

Advies nr. 12 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

Advies nr. 8 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

De Commissie meent dat het belangrijk is om de invoering en ontwikkeling van sociale pensioentoezeggingen goed te laten verlopen en te bevorderen. Het is dan ook aangewezen dat er op voorhand maximale rechtszekerheid zou bestaan met betrekking tot het al dan niet sociale karakter van een collectieve pensioentoezegging. De Commissie meent dat er middelen zijn om de rechtszekerheid te verhogen. Praktische en voldoende gedetailleerde richtlijnen dienen te worden uitgewerkt. Deze richtlijnen hebben betrekking op die elementen die bij een controle op het sociaal statuut in aanmerking zullen worden genomen. Deze richtlijnen moeten publiek zijn. Omwille van de tweeledigheid van de controle op het statuut (fiscaal en sociaal), spelen zowel de CBFA als de fiscale administratie, als controlerende instanties, een belangrijke rol. De Commissie wijst dan ook op de noodzaak van een geconcerteerde visie tussen de CBFA en de fiscale autoriteiten. De erkenning van het sociale karakter van een collectieve pensioentoezegging door één van de betrokken administraties moet ook de erkenning impliceren voor de andere administraties, zodat tegenstrijdige beslissingen zouden kunnen worden vermeden.

Advies nr. 8 van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen

KB van 14/11/2003 inzake de solidariteitstoezegging

De solidariteitstoezeggingen zoals voorzien in de WAP worden beheerst door 2 KB’s. Deze post geeft een overzicht van deze KB’s en het verslag aan de Koning.

Wetgeving

KB van 14/11/2003 tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale aanvullende pensioenstelsels

KB van 14/11/2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging

Verslag aan de Koning

KB van 14/11/2003 tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale aanvullende pensioenstelsels (verslag aan de Koning)

KB van 14/11/2003 tot vaststelling van de regels inzake de financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging (verslag aan de Koning)