Circulaire 2008_25 van de CBFA

Artikel 26, §1 van de WAP schrijft voor dat aan de aangeslotenen jaarlijks een pensioenfiche moet worden meegedeeld. Daarop dienen een aantal gegevens te worden vermeld met betrekking tot de individuele pensioenaanspraken van de aangeslotenen, zoals de verworven reserves, de verworven prestaties en de bedragen die overeenstemmen met de minimale rendementswaarborgen, bedoeld in artikel 24.

De wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening heeft deze bepaling gewijzigd en heeft een nieuw op de pensioenfiche te vermelden gegeven aan artikel 26, §1 toegevoegd, met name het actuele financieringsniveau van de verworven reserves en de waarborg.

Deze circulaire beschrijft wat hieronder dient verstaan te worden.

Circulaire CBFA_2008_25 dd. 10 december 2008

Circulaire 7 van de CBFA

Deze circulaire is bedoeld om u in te lichten over de regels die de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) voorschrijft betreffende het paritair beheer en het toezichtscomité en om u te herinneren aan de verplichtingen die u op dit vlak heeft.

CBFA circulaire WAP 7 van 18/12/2007

CBFA circulaire WAP 7 van 18/12/2007 (bijlage 1)

CBFA circulaire WAP 7 van 18/12/2007 (bijlage 2)