Coëfficiënten voor de berekening van het pensioen als zelfstandige

De RSVZ heeft haar coëfficiënten gepubliceerd voor de berekening van de wettelijke pensioenen voor zelfstandigen.

Het tussenplafond 2017 bedraagt € 49.189,74 en het plafond € 57.415,67. Op basis van deze plafonds bedraagt het maximumpensioen dat in 2017 als alleenstaande kan opgebouwd worden € 464,13.

Het minimumpensioen voor een alleenstaande werd vastgesteld op € 14.548,22 en voor een gezinspensioen op € 18.179,54 per jaar.

Gepensioneerden vanaf 65 jaar mogen nog tot € 23.170,00 als werknemer of tot € 18.536,00 als zelfstandige bijverdienen onder het stelsel van toegelaten activiteit.

 

Tabellen 1.1.2018

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2017

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Federale Pensioendienst (FPD). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het plafond voor 2017 bedraagt € 55.657,47 (in 2016 bedroeg dit € 54.648,70).

Op 1 januari 2018 bedraagt het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande € 28.689,13 en als gezinshoofd € 35.861,41.

Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 141,59.

BRFPENSIONARCHITECTS Mr Ivan Eulaers

DFORLON2018

MAXPNW2018 i=141,59

 

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2016

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Federale Pensioendienst (FPD). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het plafond voor 2016 bedraagt € 54.648,70 (in 2015 bedroeg dit € 53.528,57).

Op 1 januari 2017 bedraagt het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande € 27.764,04 en als gezinshoofd € 34.705,05.

Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 138,81.

MAXPNW2017 i=138,81

DFORLON2017


 

Coëfficiënten voor de berekening van het pensioen als zelfstandige

De RSVZ heeft haar coëfficiënten gepubliceerd voor de berekening van de wettelijke pensioenen voor zelfstandigen.

Het tussenplafond 2015 bedraagt € 46.902,38 en het plafond € 55.576,94. Op basis van deze plafonds bedraagt het maximumpensioen dat in 2015 als alleenstaande kan opgebouwd worden € 451,76.

Het minimumpensioen voor een alleenstaande werd vastgesteld op € 13.108,32 en voor een gezinspensioen op € 17.181,61 per jaar.

Gepensioneerden vanaf 65 jaar mogen nog tot € 22.521,00 als werknemer of tot € 18.017,00 als zelfstandige bijverdienen onder het stelsel van toegelaten activiteit.

RSVZ_tabellen_20160101

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2015

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Rijksdienst voor Pensioenen (RvP). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het plafond voor 2015 bedraagt € 53.528,57 (in 2014 bedroeg dit€ 52.972,54).

Het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande bedraagt € 26.864,46 en als gezinshoofd € 33.580,58.

Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 136,09.

BRFPENSIONARCHITECTS Mr Ivan Eulaers

MAXPNW2016 i=136,09

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2014

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Rijksdienst voor Pensioenen (RvP). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt.

Het plafond voor 2014 bedraagt € 52.972,54 (in 2013 bedroeg dit € 52.760,95).

Het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande bedraagt € 26.510,25 en als gezinshoofd € 33.137,81.

Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 136,09.

BRFPENSIONARCHITECTS Mr Ivan Eulaers

MAXPNW2015 i=136,09

 

 

Wetsontwerp betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector.

SAMENVATTING
Wijzigingen in de regelgeving betreffende het admi-
nistratief of geldelijk statuut van de ambtenaren nopen in
tal gevallen tot een aanpassing van de wetgeving inzake
de ambtenarenpensioenen. Het merendeel van de be-
palingen van dit voorontwerp betreft dergelijke aanpas-
singen. Andere bepalingen van het ontwerp strekken
ertoe bestaande ongelijkheden of discriminaties weg
te werken — waarvoor de Belgische Staat in sommige
gevallen reeds een veroordeling heeft opgelopen — of
de toekenning van dubbele pensioenvoordelen uit te
sluiten. Nog andere bepalingen omvatten maatregelen
die kaderen in een administratieve vereenvoudiging.
Tot slot worden met het ontwerp enkele inhoudelijke
en formele verbeteringen aangebracht in de bestaande
pensioenwetgeving

RSVP + Sociale Wegwijzer

De RSVZ heeft haar coëfficiënten gepubliceerd voor de berekening van de wettelijke pensioenen voor zelfstandigen. Het tussenplafond 2013 bedraagt € 46.679,96 en het plafond € 55.405,04. Op basis van deze plafonds bedraagt het maximumpensioen dat in 2013 als alleenstaande kan opgebouwd worden € 452,38. Het minimumpensioen voor een alleenstaande werd vastgesteld op € 12.731,29 en voor een gezinspensioen op € 16.844,72 per jaar. Gepensioneerden vanaf 65 jaar mogen nog tot € 22.293,00 als werknemer of tot € 17.835,00 als zelfstandige bijverdienen onder het stelsel van toegelaten activiteit. DOC001

Beleidsverklaring

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 7 november 2013 ALGEMENE BELEIDSNOTA (*) Pensioenen 1. Inleiding Deze regering heeft de grootste pensioenhervormingen van de afgelopen twintig jaar doorgevoerd. In nauwelijks anderhalf jaar tijd werden de volgende maatregelen genomen: — het optrekken van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen in de pensioenstelsels van de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren; — de integratie van de bijzondere pensioenstelsels van de mijnwerkers, het vliegend personeel van de burgerluchtvaart en van de zeevarenden in het algemene pensioenstelsel van de werknemers; — de aanpassing van de berekeningswijze van het pensioen van de statutaire ambtenaren waardoor ze een pensioen zullen krijgen op basis van hun gemiddelde wedde van de laatste tien in plaats van de laatste vijf jaar; — het zwaarder laten doorwegen van de gewerkte periodes ten opzichte van sommige gelijkgestelde periodes in de berekeningswijze van het pensioen van de werknemers; — het invoeren van een geharmoniseerde pensioenbonus voor de werknemers, de zelfstandigen en de statutaire ambtenaren; — de versoepeling van de regels inzake toegelaten arbeid na pensionering en de invoering van de mogelijkheid tot onbeperkt bijverdienen voor 65-plussers met een loopbaan van minstens 42 jaar; — de administratieve vereenvoudiging van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO); — de aanpassing aan de welvaart van de oudste pensioenen, de gewaarborgde minimumpensioenen, de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) en de pensioenberekeningsplafonds; — de gelijkschakeling van het gezinsbedrag van het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen met dat van het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers en — de afschaffing van de pensioenmalus in het pensioenstelsel van de zelfstandigen. Al deze hervormingen kaderen in een ruimere beleidsstrategie inzake pensioenen. Deze is en blijft coherente, praktische en werkbare oplossingen uitwerken voor de twee grote uitdagingen die het maatschappelijke fenomeen van de vergrijzing gedurende de komende decennia aan het Belgische pensioenbeleid stelt: onze pensioenen sociaal en fi nancieel duurzaam houden. Ook tijdens het volgend jaar blijft dat de focus. 106-Beleidsverklaring

Nieuw grensbedrag wettelijke pensioenen 2013

Jaarlijks wordt het nieuwe grensbedrag (van toepassing op de berekening van de wettelijke pensioenen) gepubliceerd door de Rijksdienst voor Pensioenen (RvP). Dit bedrag wordt in veel aanvullende pensioenplannen gebruikt. Het plafond voor 2013 bedraagt € 52.760,95 (in 2012 bedroeg dit € 51.092.,44). Het maximum wettelijk pensioen als alleenstaande bedraagt € 26.144,34 en als gezinshoofd € 32.680,43. Deze bedragen zijn vastgesteld aan index 136,09. BRFPENSIONARCHITECTS Mr Ivan Eulaers